کنگره جهانی درد 2022

کنگره جهانی درد 2022

نوزدهمین کنگره جهانی درد در تاریخ 19 الی 23 سپتامبر 2022 در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد.…