۲۵ و ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۱

تهران –  تالار شهید رحیمی، دانشگاه شهید بهشتی

 

دبیر علمی همایش: دکتر معصومه ثابت کسایی، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر اجرایی همایش: دکتر جلال زرین قلم مقدم، استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی