گواهی عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران می رساند در صورت نیاز به گواهی عضویت در انجمن با دفتر انجمن تماس گیرند تا اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.