مسئول کمیته آموزشی:

دکتر طاهره پارسا

دکتر مهشید قاسمی