همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان در همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران میرساند جهت اطلاع از نحوه و برنامه ی زمانی ارائه ی مقالات در همایش یه سایت همایش مراجعه نمایند.