هشتمین همایش علمی سالیانه انجمن

اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

 تهران – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سالن کنفرانس بیمارستان طالقانی

 دبیر همایش: دکتر حسین نایب آقائی