اصل نامه‌ی ریاست محترم انجمن سردرد ایران.  اعضای محترم می‌توانند در صورت تمایل برای عضویت در آن انجمن اقدام نمایند.