اعضای انجمن جهانی و ایرانی درد (به عنوان زیر شاخه آن شوند) علاوه بر اینکه با حضور خود این تشکل را در تحقق آرمانهای علمی خویش یاری میکنند همچنین میتوانند از اولویت های زیر نیز برخوردار  باشند:

  • دسترسی به کتاب های کتابخانه‌ی انجمن جهانی درد و مجله درد (واقع در دفتر انجمن)
  • امکان شرکت در کنگره های بین المللی انجمن جهانی درد (و دریافت دعوتنامه رسمی)
  • امکان استفاده از تخفیف و کمک مالی انجمن جهانی درد برای شرکت در کنگره ها که برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است
  • امکان استفاده از برنامه های آموزشی انجمن جهانی درد در سطوح مختلف، دوره های کوتاه مدت و فلوشیپ
  • امکان دسترسی online به ژورنال Pain
  • دریافت خبرنامه و برخی مقالات علمی انجمن جهانی
  • ارسال مقالات و دستاوردهای جدید و مرتبط علمی به صورت منظم از طریق انجمن ایران
  • تخفیف جهت شرکت در همایش ها و سمینارهای  علمی داخلی برگزار شده توسط انجمن