لیست اعضای انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد (IASP) در سال ۲۰۲۰ که از طریق انجمن درد ایران ثبت نام نموده‌اند.

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. فریده محمد‌طاهری
 5. پیمان دادخواه
 6. رضا پورروستائی
 7. مهشید قاسمی
 8. ساسان گازرانی
 9. سید عباس حسینی جهرمی
 10. سیده معصومه حسینی ولمی
 11. امیر ضرغامی
 12. مهرداد مکرم دری
 13. رضا امین‌نژاد
 14. محسن بنائی
 15. شاهرخ ابن‌رسولی
 16. ابراهیم گلمکانی
 17. علیرضا مقتدری اصفهانی
 18. مجید پورفرخ
 19. شیماسادات رجائی
 20. حمیدرضا سمیعی

 

 

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (IPS) در سال ۲۰۲۰ 

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. فریده محمد‌طاهری
 5. پیمان دادخواه
 6. رضا پورروستائی
 7. مهشید قاسمی
 8. ساسان گازرانی
 9. سید عباس حسینی جهرمی
 10. سیده معصومه حسینی ولمی
 11. امیر ضرغامی
 12. مهرداد مکرم دری
 13. رضا امین‌نژاد
 14. محسن بنائی
 15. شاهرخ ابن‌رسولی
 16. ابراهیم گلمکانی
 17. علیرضا مقتدری اصفهانی
 18. مجید پورفرخ
 19. شیماسادات رجائی
 20. حمیدرضا سمیعی