لیست اعضای انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد (IASP) در سال ۲۰۲۲ که از طریق انجمن درد ایران ثبت نام نموده‌اند.

 1. سید مسعود هاشمی
 2. سیامک مرادی
 3. پیمان دادخواه
 4. رضا پورروستائی
 5. ابراهیم گلمکانی
 6. مهرداد مکرم دری
 7. علیرضا مقتدری اصفهانی
 8. شیماسادات رجائی
 9. حمیدرضا سمیعی
 10. مانی فلسفی
 11. بهرام نادری نبی
 12. حبیب ذاکری
 13. سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی
 14. محمد حسین عطائی
 15. علی حسینی‌پور
 16. سلمان وجدانی
 17. رامین روحانی‌فر
 18. مهدی ژند
 19. کسری دهقان
 20. اکرام مرتضوی
 21. مهشید نیکوسرشت
 22. سعید کشمیری
 23. زینب شیروی خوزانی

 

 

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (IPS) در سال ۲۰۲۲ 

 1. سید مسعود هاشمی
 2. سیامک مرادی
 3. پیمان دادخواه
 4. رضا پورروستائی
 5. مهرداد مکرم دری
 6. ابراهیم گلمکانی
 7. علیرضا مقتدری اصفهانی
 8. شیماسادات رجائی
 9. حمیدرضا سمیعی
 10. مانی فلسفی
 11. بهرام نادری نبی
 12. حبیب ذاکری
 13. سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی
 14. محمد حسین عطائی
 15. علی حسینی‌پور
 16. سلمان وجدانی
 17. رامین روحانی‌فر
 18. مهدی ژند
 19. کسری دهقان
 20. مهشید نیکوسرشت
 21. سعید کشمیری
 22. علیرضا کوشا
 23. محمد حسین دلشاد
 24. هستی حسنی
 25. شاهرخ ابن رسولی
 26. رضا آریانی
 27. حسین عدل‌خو
 28. محمد کفاش
 29. اکرام مرتضوی
 30. زینب شیروی خوزانی
 31. شاهین صالحی
 32. نیلوفر پرمون
 33. الهه صافی
 34. مجید خدایاری
 35. راضیه راستی