عنوان سال جهانی درد (۲۰۲۲)

Global Year for Translating Pain Knowledge to Practice

 

انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد، سال ۲۰۲۲ را بعنوان “سال جهانی برای ترجمه دانش درد به عمل” تعیین نموده است. هدف این کمپین حمایتی، تمرکز بر جنبه خاصی از درد و افزایش آگاهی در جامعه درد و فراتر از آن است. هدف کمپین امسال، افزایش آگاهی پزشکان، دانشمندان و عموم مردم از دانش درد و نحوه استفاده از آن به نفع کسانی است که با درد زندگی می کنند.