سومین همایش علوم اعصاب پایه و بالینی (BCNC)

مرکز همایش های رازی تهران از ۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۳ مجددا میزبان سومین دوره از همایشهای علوم اعصاب پایه و بالینی خواهد بود.