روز جهانی مبارزه با درد گرامی باد

در اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی، انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد و شعبه فدراسیون اروپائی این انجمن و سازمان جهانی بهداشت این روز را با نام روز جهانی علیه درد برای ترویج تسکین درد بعنوان یکی از حقوق انسانی قرار دادند.