دوازدهمین همایش علمی انجمن درد ایران

دوازدهمین همایش انجمن درد ایران ۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ماه  سال ۱۳۹۴ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.