سال جهانی مبارزه با دردهای آرتریتی

دردهای آرتریتیسال ۲۰۱۶ از طرف انجمن جهانی درد، سال مبارزه با دردهای آرتریتی نامگذاری شد.

ادامه …