در روز یکشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۸ جلسه ماهیانه هیأت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران تشکیل شد و در مورد مسائل مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مصوبات جلسه صورتجلسه شد.