برگزاری کارگاه فیزولوژی درد برای گروههای فلوشیپ

هشتمین کارگاه فیزیولوژی درد برای گروههای فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری مرکز تحقیقات نروفیزولوژی از تاریخ ۱۵/۱۲/۹۴ لغایت ۲۵/۱۲/۹۴ در دانشکده پزشکی برگزار شد.

این کارگاه با همکاری اساتید گروه فیزیولوژی: دکتر هما مناهجی، دکتر جلال زرین قلم و دکتر عباس حق پرست و ریاست مرکز تحقیقات نروفیزیولوژی  خانم دکتر افسانه الیاسی با ارائه تازه های فیزولوژی درباره مکانیسمهای دخیل در القاء و تداوم دردهای التهابی و نروپاتیک برگزار گردید.