براساس مصوبه هیئت مدیره انجمن مقرر گردید  سیزدهمین همایش انجمن بررسی ومطالعه درد در ایران با همکاری گروههای مختلف علمی در سال ۱۳۹۶ برگزار گردد. در همین راستا مقرر شد جهت تعامل بیشتر گروههای پزشکی و محققین در این زمینه، امکان برگزاری مشترک این همایش با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز فراهم گردد. لذا از علاقمندان برای برگزاری مشترک همایش تقاضا میشود درخواست کتبی خود را حداکثر تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال ۹۵ به دفتر انجمن (آدرس در سایت انجمن میباشد) ارسال نمایند.