هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن

اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

تبریز –  دانشگاه علوم پزشکی تبریز – سالن شایان مهر

دبیر همایش :  دکتر داود آقامحمدی