نهمین همایش علمی سالیانه انجمن

 اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  رشت – دهکده ساحلی انزلی

 دبیر همایش:  دکتر مهران کوچک