سال ۲۰۱۶ از طرف انجمن جهانی درد، سال مبارزه با دردهای آرتریتی نامگذاری شد
سال ۲۰۱۶ از طرف انجمن جهانی درد، سال مبارزه با دردهای آرتریتی نامگذاری شد. انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران نیز با تاکید بر این موضوع در سال جاری جهت ارتقاء آگاهی متخصصین ، محققین و عموم مردم در این زمینه اقدام به چاپ پوستر نمود.