دومین وبینار سونوگرافی در طب درد و رژیونال آنستزی، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹