دهمین همایش علمی سالیانه انجمن

 اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

 تهران – مرکز همایش های بین المللی رایزن

 دبیر همایش: دکتر محمد شریفی